Tin tức

Hội thảo khoa học – thực tiễn “65 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”

Ngày 18/5/2013, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học – thực tiễn “65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong toàn lực lượng bằng hình thức trực tuyến giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội thảo. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thảo luận cùng các đại biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Quang Bền khẳng định: Đây là hội thảo khoa học rất quan trọng nhằm tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ những nội dung cơ bản, giá trị to lớn, ý nghĩa của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) để vận dụng vào xây dựng phẩm chất, đạo đức, tư cách người công an cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 Sáu điều Bác Hồ dạy” (gọi tắt là Phong trào) trong thời gian qua, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả Phong trào trong thời gian tới.

Ngoài 70 bản báo cáo khoa học được gửi về Hội thảo, các đại biểu còn được nghe các báo cáo tham luận được chuẩn bị công phu, với nội dung sâu sắc, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Công an các đơn vị, địa phương, các nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an.

Qua hội thảo, các đại biểu đã thống nhất: Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành cho lực lượng CAND sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng CAND tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; vì nhân dân phục vụ, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. 6 điều Bác Hồ dạy CAND hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, thể hiện sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương thực hành đạo đức, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, như Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy biến động, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đang đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND phải ra sức phát huy truyền thống vẻ vang, kết quả học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong 65 năm qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, lực lượng CAND cần đưa Phong trào lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”; lồng ghép với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng Công an. Trong chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện, Công an các đơn vị, địa phương phải quán triệt tinh thần lấy kết quả của việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hằng năm của tập thể, cá nhân, nhất là trong đánh giá cán bộ để quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng CAND nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ công an thấm nhuần sâu sắc về 6 điều Bác Hồ dạy CAND và tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trở thành nhận thức, hành động, việc làm hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an. Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo môi trường lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách theo 6 điều Bác Hồ dạy.

Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trong CAND cần thường xuyên tổ chức các đợt thi đua, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên. Mỗi đơn vị, cán bộ, chiến sĩ công an cần căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, cụ thể hoá 6 điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thành những tiêu chuẩn thi đua để phấn đấu thực hiện. Với phương châm hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo 6 điều Bác Hồ dạy, luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; đồng thời phải thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần trách nhiệm; đề cao và cổ vũ ý thức say mê, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả học tập và thực hiện nhiệm vụ nêu chính trị nêu trên; nhân rộng những gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ công an. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết nhằm phát huy kết quả đạt được, phổ biến những kinh nghiệm hay, những mô hình mới trong Phong trào, thực sự tạo ra động lực mới thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế nêu gương, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định những điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, chiến sĩ công an không được làm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Phong trào, lực lượng CAND cần luôn coi trọng công tác tham mưu với cấp uỷ và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các đoàn thể, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Các hoạt động của Phong trào phải có nội dung hướng tới mục tiêu “Vì nhân dân phục vụ” và góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng CAND với nhân dân, thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp dân, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân./.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý độc giả copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn truongt36.edu.vn như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Copyright © 2021 - 2024 | truongt36.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status